Jurisprudenţă mediere – succesiune

Speţa prezentată în continuare demonstrează cât de simplu se poate realiza succesiunea unei moşteniri printr-un acord de mediere. Astfel, după ce părţile au apelat la serviciile unui mediator şi s-au înţeles cu privire la partajul succesoral, au înaintat acordul de mediere instanţei competente. Aceasta nu a pus în discuţie o eventuală dezbatere ci pur şi simplu a luat act de voinţa părţilor.

Dosar nr. 13/829/2014

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2/2014

Şedinţa din camera de consiliu din 12.02.2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător M.

Cu participare :

GREFIER –

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamantul I. G. C. în contradictoriu cu pârâţii C.A., I.V., I.I., având ca obiect ”succesiune”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul I.G. C. şi pârâţii C.A. I.V., I.I..

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este acoperită prin prezenţa părţilor, după care:

S-a procedat la identificarea părţilor după cum urmează: reclamantul I.G. C. CNP __, domiciliat în comuna –, judeţul Bacău, C.I. seria __ nr. __ şi pârâţii C. A., CNP ___, domiciliat în comuna ___, C.I. seria __ nr. ___, I.V., CNP ___, C.I. seria __ nr. ___, I. I., CNP ___, C.I. seria __ nr. ___.

Instanţa verificându-şi competenţa potrivit art. 131 NCPC, constată că este competentă general, material şi teritorial pentru a judeca cererea.

Reclamantul, prezent în faţa instanţei, arată că a încheiat un acord de mediere cu pârâtul şi că-i aparţine semnătura de pe acest acord, şi solicită să se ia act de acordul părţilor cu privire la partajarea averii succesorale rămase de pe urma defunctei I.P..

Pârâţii C.A., I.V., I.I. prezenţi în faţa instanţei, confirmă faptul că au încheiat un acord de mediere cu reclamantul şi că le aparţine semnătura de pe acest acord, şi solicită să se ia act de acordul părţilor.

Nemaifiind alte cereri de formulat în cauză instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul, având cuvântul, solicită admiterea cererii şi să se ia act de stingerea litigiului dintre părţi prin încheierea acordului de mediere încheiat la data de 12.02.2014, în prezenţa mediatorului L.N.

Pârâţii, având pe rând cuvântul, arată că achiesează la concluziile reclamantului.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 13/829/13.01.2014 reclamantul I.C. a chemat in judecata pe C. A. I.V. si I.I. pentru a se dispune partajarea averii succesorale ramase de pe urma defunctei I.P..

Reclamantul a aratat ca este fiul al defunctei I. P.. Arata reclamantul ca toti copii defunctei I.P. au primit cu ocazia casatoriei terenuri ca zestre si alte bunuri, iar cheltuielile ocazionate de decesul mamei au fost suportate de catre reclamant.

La 12.02.2014 partile s-au prezentat in instanta si au depus la dosar un acord de mediere, prin care inteleg sa stinga litigiul dintre ele.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 27.11.1960 a decedat I.P.. Mostenitorii acesteia sunt I.C., I.V. si C.A., in calitate de fii, si I.I. in calitate de nepot de fiu, cu cote de cate 1/4 din mostenire. De pe urma defunctei au ramas bunurile cuprinse in titlul de proprietate nr. –/1994. La 12.02.2014 partile s-au prezentat in instanta si au depus la dosar un acord de mediere prin care inteleg sa stinga litigiul dintre ele. Avand in vedere faptul ca partile nu au mentionat in cuprinsul acordului de mediere cui ii va fi atribuita suprafata de 3600 mp teren pasuni situat in tarlaua 10, parcela 131/4, vor ramane in indiviziune cu privire la aceasta.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 483 si art. 982 alin. 2 NCPC, urmeaza a se consfinti invoiala partilor, potrivit acordului de mediere.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea avand ca obiect partaj succesoral formulata de reclamantul I. C., domiciliat in comuna –, str. __ nr. …, jud. Bacau, in contradictoriu cu paratii C.A., domiciliata in comuna –, str. __, jud. Bacau, I.I. domiciliat in ___-, str. … nr. … si I.V., domiciliat in comuna –, jud. Bacau.

Constata ca la data de 27.11.1960 a decedat I.P..

Constata ca au calitate de mostenitori ai defunctei urmatorii: I.C., I.V. si C. A. in calitate de fii, si I.I. in calitate de nepot de fiu, cu cote de cate 1/4 din mostenire.

Constata ca masa suceesorala dupa defuncta I.P. se compune din urmatoarele terenuri cuprinse in titlul de proprietate nr. –/1994:

 • 1 ha teren arabil extravilan situat in T 10, P 142/25

 • 1 ha teren arabil extravilan situat in T 7, P 75/36

 • 2000 mp teren arabil extravilan in T 10,P 129/42

 • 4 ha si 300 mp teren arabil extravilan in T 9, P 113/27

 • 5000 mp teren pasune extravilan in T 7, P 75/5

 • 3600 mp teren pasune extravilan in T 10, P 131/4

 • 4400 mp teren pasune extravilan in T 10, P 131/18

 • 516 mp teren arabil intravilan in T 3, P 31

 • 3159 mp teren arabil intravilan, T 3, P 28

 • 878 mp teren arabil intravilan T 3, P 40/2

 • 705 mp mp teren vii intravilan T 3, P 28/1

 • 259 mp teren curti constructii in T 3, P 29

 • 140 mp teren curti constructii in T 3, P 30

Dispune iesirea partilor din indiviziune sens in care in temeiul art. 438 – 441C.pr.civ. si art. 982 alin. 2 C.pr.civ. ia act de intelegerea partilor.

„ Acord de mediere încheiat la data de * în baza Contractului de mediere nr. 1/12.02.2014 intre:

A. dl. L.N. în calitate de mediator, înregistrat în Tabloul Mediatorilor Autorizaţi sub nr. * autorizat prin Autorizaţia nr. */2011 şi,

B. Solicitantii:

1. I. I. CNP ___, CI seria __ nr. ___, mostenitorul lui ___ conform certificat de mostenitor nr. __/15.10.2013 – BNP __ domiciliul in mun/jud. ___, str. _ nr. 8

2. I.V. CNP _______, BI seria __nr. __, cu domiciliul in fapt in sat/comuna ___, str. ___ nr. 131, judetul __ si pe BI in sat/com. __, judetul ___

3. I. C. CNP ___, BI seria __nr. ___, cu domiciliul in sat/com. ___, str. ___ nr. 149, judetul Bacau

4. C. A., CNP ____, CI seria __nr. ___, cu domiciliul in sat/com. ___, str. ___ nr. 61, jud. Bacau.

Obiectul conflictului il constituie dezbaterea succesiunii dupa defuncta I.P. conform dosar nr. 13/829/2014 aflat pe rolul Judecatoriei Podu Turcului.

In conformitate cu prevederile art. 56 pct. 1 din Legea nr. 192/2006, noi, partile ne-am suspus procedurii medierii si am consimtit la incheierea prezentului acord de mediere.

Declaram ca intelegerea ne apartine, fiind rezultatul negocierii dintre noi, reprezentand acordul nostru de vointa, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, fiind intru totul de acord cu cele convenite si stipulate mai jos dupa cum urmeaza:

 1. I.I. CNP ___, CI seria __ nr. ___, mostenitorul lui ___ conform certificate de mostenitor nr. –5.10.2013 incheiat la BNP __- va primi urmatoarele suprafete de teren inscrise in titlul de proprietate nr. ___/03.11.1994: suprafata de 5000 mp din tarlaua 7, parcela 75/5 cu vecinii C.H. la nord, PD 77 OIF IELIF la est, G.T. la sud si la vest DE 2193 precum si 1 hectar in tarlaua 7, parcela 75/36 arabil cu urmatorii vecini: la nord C.H., la est DE, la sud G.T. si la vest DE .

 1. C.A. CNP _______, CI seria __ nr. ___va primi din titlul ___/1994 urmatoarele suprafete de teren: in tarlaua 10, parcela 131/18, suprafata de 4400 mp cu vecinii: la nord M.I., la est C. N-lai, la sud T.T. si B.D. si la vest DE, precum si 1 hectar din totalul de 4 ha si 300 mp din tarlaua 9, parcela 113/27

 1. I.V. CNP _______, BI seria __nr. __, nu va primi nici o suprafata de teren fara pretentii

 2. I.C. CNP ____, BI seria __ nr. ___va primi totalul suprafetei intravilane de 5657 mp din tarlaua 3, parcelele nr. 31; 28; 40/2; 28/1; 29 si 30, precum si 1 ha din arabil tarlaua 10, parcela 142/25; 2000 mp din tarlaua 10, parcela 129/42 si 3 ha si 300 mp din tarlaua nr. 9, parcela 113/27.

Prezentul acord de mediere stinge orice litigiu atat pentru prezent cat si pentru viitor, reprezinta vointa libera si neviciata a subsemnatilor, si, potrivit dispozitiilor art. 58 si urm. din Legea nr. 192/2006 am convenit prezentarea acestui acord instanţei de judecată in vederea incuviintarii.

Încheiat azi 12.02.2014, la Judecatoria Podu Turcului, în 6 (sase) exemplare originale, si contine 2 (doua) pagini, din care unul pentru instanta de judecata, unul pentru mapa mediatorului si cate unul pentru fiecare parte.

Semnături (se semnează indescifrabil)

L.N. –Birou de mediator

mediator autorizat

Aplicat ştampila şi semnează indescifrabil”.

Cu drept de a formula recurs in 30 de zile de la comunicare.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi,12.02.2014.

P R E Ş E D I N T E , G R E F I E R ,

Despre Bitea Matei 35 Articles
Un birou de mediator cu preturi accesibile. Mediere in civil si penal pentru Timisoara și oriunde in Romania.